Districte reprén els consells plenaris després de l’estiu

Al Ple d’aquest vespre es parlarà sobre la comissió de treball que definirà l’equipament de les Cotxeres de Borbó

Els ciutadans i ciutadanes de Nou Barris estan convidats aquest vespre a la primera sessió del Consell Plenari després de les vacances de l’estiu. De l’ordre del dia, destaca la constitució de la comissió de treball que s’encarregarà d’estudiar i el.laborar el futur de les cotxeres de l’avinguda de Borbó, un cop TMB traslladi els seus autobusos. Una altra comissió de treball serà la de Roquetes i la Zona Nord, que estudiaran les principals necessitats d’aquests barris, tot convidant a la Generalitat de Catalunya per a que col.labori i ajudi a crear un Pla Comunitari per a Roquetes i els barris de la Zona Nord.
El Ple començarà a les 19’30 h. al Fòrum Nord de la Tecnologia, i vindrà precedit de l’Audiència Pública, on els veïns i veïnes poden exposar preguntes de caire més particular,

ORDRE DEL DIA DEL PLE:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, de data 9-07-02

2. Despatx d’ofici:

a. Restar assabentat dels contractes aprovats per la Gerència del Districte.
b. Restar assabentat de la proposta de Medalles d’Honor de la Ciutat 2002.

3. Informe del Regidor.

4. Restar assabentat de l’acord de la Comissió de Govern de constituir la Comissió de Treball per al futur equipament de les Cotxeres de l’avinguda Borbó.

5. Restar assabentat i ratificar l’acord de la Comissió de Govern de constituir les Comissions de Treball de Roquetes i de la Zona Nord i convidar la Generalitat de Catalunya a incorporar-s’hi.

6. Informar favorablement les “Normes reguladores de la participació ciutadana”.

7. Restar assabentat de l’acord de la Comissió de Govern d’iniciar el procés d’elecció del terç de ciutadans que, a títol individual, integraran el Consell Ciutadà del Districte.

8. Precs i preguntes.

Consell Plenari del Districte de Nou Barris
Hora: 19.30h (primera convocatòria), 20 h. (segona convocatòria)
Lloc: Fòrum Nord de la Tecnologia
c/ Marie Curie, s/n
Assistència lliure per a tos els ciutadans/ciutadanes