Consell Plenari del Districte

Els consellers de Nou Barris informen als ciutadans del primer ordre del dia després de les vacances d´estiu

El Consell Plenari és l´òrgan on els consellers del Districte es reuneixen per tal d´aprovar acords i nomenaments, informar sobre qüestions d´interès per als ciutadans i escoltar els seus precs i preguntes en relació als temes de l´ordre del dia. L´ordre del dia de la sessió d´avui, que tindrà lloc a les 19h a la Sala de Plens del Districte, serà el següent:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l´Acta de la sessió anterior, celebrada el dia 7/07/2009.

Part informativa:
2.- Despatx d´ofici:
a) RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència en el darrer període.
b) MODIFICACIÓ de les funcions encarregades a diferents consellers de l´equip de Govern en diferents àrees d´actuació.
3.- Informe de la Regidora del Districte.
4.- Informe sobre Balanç del mandat a octubre de 2009.

Part decisòria:
5.- Informar el ´Pla Especial Urbanístic i de millora urbana d´ordenació de l´equipament religiós al carrer de la Vall d´Ordesa, núm. 31, d´iniciativa privada, promogut per l´entitat religiosa Casa de Oración de Asambleas de Dios.
6.- Informar favorablement la ´Modificació puntual del PGM als àmbits del Barri de Roquetes, de terrenys limítrofs situats als Barris de la Trinitat Nova i de Canyelles, i de les finques situades a la Rambla del Caçador, núms. 14-18 i al carrer d´Isard, núm. 29-35´, d´iniciativa municipal.
7.- Informar favorablement el ´Pla de millora urbana per a la regulació de la instal·lació d´ascensors exteriors als edificis d´habitatges del barri de la Ciutat Meridiana, sector delimitat pels edificis d´habitatges dels carrers de Rasos de Peguera, de Vallcivera, de Pedraforca, de Perafita de les Agudes i de Costabona´, d´iniciativa municipal (Bagursa).
8.- Informar favorablement el ´Pla Especial Urbanístic i de millora urbana per a la concreció del tipus d´equipament i l´ordenació volumètrica de la finca núm. 75 del Carrer d´Artesania´, promogut per Centro de Enseñanzas Brafa, S.A. i Fundació Brafa.

Part d´impuls i control:
9.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell.
10.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari.

Notícia publicada per Nou Barris Televisió