Plenari del Consell de Districte de Nou Barris

Els grups de l’oposició omplen de precs i preguntes l’ordre del dia

Aquest vespre, a les 19h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona, tindrà lloc una nova sessió ordinària del Plenari del Consell de Districte de Nou Barris. El Consell de Districte és l´òrgan de govern de representació i participació col•lectiva del districte. Totes les sessions del Consell són publiques. La cita serà, com sempre, a la Sala de Plens del districte. A continuació us oferim l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 18 de desembre de 2012.

Part informativa:

2.- Despatx d’ofici:
Restar assabentat dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer període.
3.- Informe de la Regidora del Districte
4.- Mesura de Govern per promoure el ‘Programa d’acció per a la Promoció de l’Envelliment Actiu de les Persones Grans del Districte de Nou Barris 2013-2015’.
5.- Informe sobre les Actuacions de suport als Joves al Districte de Nou Barris.

Part decisòria:
6.- Aprovar la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de la Ciutat 2013 pel Districte de Nou Barris i elevar-la com a tal als òrgans centrals competents per la seva aprovació.
7.- Informar favorablement la proposta de ‘Pla especial urbanístic d’ordenació i definió d’usos del subsòl de l’illa delimitada pels carrers de Nou Barris, de les Torres i Pla dels Cirerers, al barri de les Roquetes, d’iniciativa municipal’.

Part d’impuls i control:
8.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell:
– Proposició del PSC, sobre elaborar i dotar de recursos un pla de mediació per a les comunitats de veïns i veïnes del districte.
– Proposició del PPC, sobre conversió del centre cívic de Porta Sòller en espai comunitari.
– Proposició d’IC-V-EuiA, sobre suport al Festival de Blues de Barcelona al Districte de Nou Barris.

– Prec del PSC, sobre reforma de la plaça de Sòller i habilitació dels baixos com a equipaments públics per als veïns i veïnes i per a les entitats del barri.
– Prec del PSC, sobre condicionament de l’àrea d’aparcament al carrer d’Antonio Machado, a Canyelles.
– Prec del PPC, sobre respectar el projecte original de la rehabilitació de 65 blocs a Canyelles.
– Prec d’IC-V-EuiA, sobre Pla estratègic de dinamització econòmica i social de Nou Barris.
– Prec d’IC-V-EuiA, sobre reforma de la plaça de Sòller i ús dels locals per a Casal de Joves i Espai Comunitari.

– Pregunta del PPC, sobre contractes atorgats amb condicions socials.
– Pregunta d’IC-V-EuiA, de seguiment de l’execució d’un acord de 29.11.11 sobre demanar que les Obres Socials de les Caixes: 1.Contribueixin al suport real i efectiu al dret constitucional a l’habitatge. 2. Siguin agents actius en la solució del problema de l’habitatge. 3. Contribueixin amb recursos a proporcionar l’habitatge alternatiu a famílies que per raons socials entren en Risc Social de Desnonament i de Pèrdua d’un Habitatge. 4. Contribueixin a generar parc d’habitatge social de lloguer. 5. Col•laborin amb les administracions públiques i les cooperatives socials d’habitatge en generar més parc públic i social d’habitatge de lloguer.

9.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari.